Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

H  CMT Προοπτική, η PRAKSIS και το Δήμητρα σχεδίασαν και υλοποιούν το Έργο 2.1/13 «Καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων δημόσιων υπηρεσιών μετανάστευσης και ένταξης πολιτών τρίτων χώρων με έμφαση στις υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shops)», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους.

 

Το Έργο 2.1/13 ανήκει

στην Δράση 2.1/13: «Μελέτες – Έρευνες στους τομείς της μετανάστευσης και ένταξης των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ»

της Προτεραιότητας 2: «Ανάπτυξη δεικτών και μεθοδολογιών αξιολόγησης με σκοπό την αποτίμηση της προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και μέτρων και τη διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης».

Σκοπός της ανωτέρω προτεραιότητας είναι η ανάπτυξη δεικτών και μεθοδολογιών αξιολόγησης προκειμένου να αποτιμηθούν η πληρότητα, η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών και μέτρων ένταξης και να αναδειχθούν τόσο οι καλές πρακτικές όσο και οι τομείς που χρήζουν διορθωτικών παρεμβάσεων.


Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του έργου

Η εθνική πολιτική ένταξης πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) αποτελεί λυδία λίθο για την εμπέδωση της κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής στο πνεύμα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και ταυτόχρονα συνάδει απόλυτα με τις ανάγκες της χώρας μας, καθώς και με τους επιχειρησιακούς στόχους που τις εκπληρώνουν, όπως έχουν αναδειχθεί και αποτυπωθεί στο Πολυετές Πρόγραμμα 2007-2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα (Ε.Τ.Ε.). Επιπρόσθετα, συνάδει επίσης με το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση της Μετανάστευσης και την Αναμόρφωση του Ασύλου.

Σύμφωνα με το Πολυετές Πρόγραμμα 2007-2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, είναι σημαντικό οι πολιτικές ένταξης να λαμβάνουν υπόψη τα ευρήματα και τα αποτελέσματα ερευνών προκειμένου να είναι περισσότερο αποτελεσματικές και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών τρίτων χωρών.


Υπό αυτό το πρίσμα οι γενικότεροι στόχοι της εν λόγω δράσης αποσκοπούν

 • Στην ενημέρωση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων δημόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ολόκληρη τη χώρα,
 • Στην αξιολόγηση των δημοσίων δομών που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες τρίτων χωρών, και
 • Στην διαμόρφωση προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία τους.


Συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι

 • Η βελτίωση των πολιτικών αδειοδότησης και ένταξης προκειμένου να είναι αποτελεσματικές και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών τρίτων χωρών
 • Ο εντοπισμός προβλημάτων και αδυναμιών στις υφιστάμενες δομές και παρεχόμενες υπηρεσίες, και
 • Η ενίσχυση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων για υποδομές που προωθούν την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών


Αναμενόμενα αποτελέσματα – εκροές του έργου

 • Ενημέρωση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων δημόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ολόκληρη τη χώρα.
 • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των δημοσίων υπηρεσιών μετανάστευσης και ένταξης πολιτών τρίτων χωρών και αποτίμηση των πρακτικών και των πολιτικών που εφαρμόστηκαν
 • Έκθεση με τα σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών
 • Ευρεία δημοσιότητα των αποτελεσμάτων και ευρημάτων του έργου και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στελεχών και φορέων


Αντίκτυπος του έργου

 • Βελτιωμένη αποτίμηση των ήδη εφαρμοσμένων πολιτικών και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών
 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες τρίτων χωρών
 • Ευρύτερη γνώση καλών πρακτικών και εμπειριών που διευκολύνουν την ενταξιακή διαδικασία των πολιτών τρίτων χωρών από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ευαισθητοποίηση για την ενταξιακή διαδικασία γηγενών και αλλογενών πολιτών

 

Δράσεις του έργου

Καταγραφή και χαρτογράφηση των δημόσιων υπηρεσιών μετανάστευσης και ένταξης πολιτών τρίτων χωρών


Εντοπισμός και αποτύπωση των δημοσίων υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης και ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία.

Καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των νεοσυσταθέντων υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shops)

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις νεοσυσταθείσες υπηρεσίες μίας στάσης ή one stop shops των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, όπως ιδρύθηκαν με το Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/τ.Α’/30.09.2011).

Σκοπός του προγράμματος είναι η αξιολόγηση των νεοσυσταθέντων αυτών υπηρεσιών μιας στάσης για την αποτύπωση τυχόν προβλήματα, κενών και δυσλειτουργιών (π.χ. υλικοτεχνικές υποδομές, προσωπικό κ.λπ.), τον προσδιορισμό των ελλείψεων όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες τρίτων χωρών  (π.χ. καθυστέρηση έκδοσης αδειών) και την διατύπωση προτάσεων για επίλυση προβλημάτων και την πιθανή παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.


Έρευνες και Μελέτες

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος οι συνεργαζόμενοι φορείς σχεδίασαν ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό ερευνητικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές έρευνες πεδίου.

Ποσοτική έρευνα για την καταγραφή και χαρτογράφηση των δημόσιων υπηρεσιών μετανάστευσης και ένταξης πολιτών τρίτων χωρών.

Ποσοτική έρευνα σε στελέχη των υπηρεσιών μιας στάσης

Ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group) σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, όπως ΜΚΟ, σύλλογοι και οργανώσεις μεταναστών

Προσωπικές συνεντεύξεις σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν ωφεληθεί ή ωφελούνται από τις υπηρεσίες μιας στάσης

Προσωπικές συνεντεύξεις σε εκπροσώπους κεντρικών/περιφερειακών υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης

Προσωπικές συνεντεύξεις σε στελέχη υπηρεσιών μιας στάσης

Συγκριτική έρευνα σχετικά με :

α) ανάλογες δομές άλλων κρατών μελών της ΕΕ (π.χ. Πορτογαλίας/Ισπανίας) αξιοποιώντας περαιτέρω τα ευρήματα για τη σύνταξη προτάσεων καλών πρακτικών, και

β) με τη διαδικασία αδειοδότησης για τη διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών πριν και μετά το Ν. 4018/2011 με τον οποίο ιδρύθηκαν  οι υπηρεσίες μιας στάσης των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας.


Δημοσιότητα του Έργου

Τα αποτελέσματα και τα ευρήματα του έργου θα λάβουν ευρεία δημοσιοποίηση στους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς, στην κοινωνία των πολιτών και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέλη. Πληροφορίες για το έργο, τους εμπλεκόμενους φορείς, την πορεία του έργου και τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου, στην σελίδα του έργου στο Facebook και Twitter, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και μέσω newsletters. Επίσης τα αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν σε ημερίδα στη λήξη του έργου.

Η υλοποίηση του Έργου ξεκίνησε στις 14 Απριλίου 2015 κα θα διαρκέσει μέχρι 30 Ιουνίου 2015.