Χρήσιμες Πληροφορίες

4018/11 (ΦΕΚ 215 Α/30-9-2011) :

Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημέ­νης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιό­τητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με τον Νόμο Ν. 4018/11 ορίστηκε η λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης. Σύμφωνα με τον νόμο, η αρμοδιότητα των Δήμων της Χώρας για την παραλαβή των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και την επίδοση σε αυτούς των αποφάσεων, που εκδίδονται σε συνέχεια των σχετικών αιτήσεων, μεταφέρεται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων αυτοί υπάγονται.

Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ορίζονται ως σημεία υποδοχής και αναλαμβάνουν πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται στους Οργανισμούς των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την ισχύουσα νομοθεσία, την αρμοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών, για τα θέματα αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ιδίως:

α. την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής,

β. την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων,

γ. την παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων,

δ. την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,

ε. την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,

στ. την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και

ζ. την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων

 

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τον Ν. 4018/11 (αρχείο PDF)

Ν. 4251/14 (ΦΕΚ 80 Α/1-4-2014):

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις

Ο νέος «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» Ν. 4251/14 φέρει αλλαγές και τροποποίησες σε σχέση µε τον Ν.3386/05. Ο νέος Κώδικας επιχειρεί να απλοποιήσει συγκεκριμένες διαδικασίες έκδοσης των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που διανέμουν νόμιμα στην Ελλάδα και να αναμορφώσει ορισμένες σημαντικές υφιστάμενες ρυθμίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, κατεβάστε τον Ν. 4251/14 (αρχείο PDF)