Αποτελέσματα Ερευνών

Στο πλαίσιο του Έργου 2.1/13 με τίτλο «Καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων δημόσιων υπηρεσιών μετανάστευσης και ένταξης πολιτών τρίτων χώρων με έμφαση στις υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop)»  υλοποιήθηκαν από την ομάδα έργου ποσοτικές έρευνες, αποτελέσματα των οποίων επισυνάπτονται παρακάτω.